Ochrana osobných údajov

 • K spracúvaniu vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo.

 • Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme.

 • Všetky osoby, ktoré prídu do styku s vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou.

 • Získavame od vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu na základe ktorého ste nás kontaktovali.

 • Ak si neželáte dostávať emaily s našimi akciami a ponukami o ktoré ste nás požiadali, stačí nás o tejto skutočnosti informovať e-mailom.

 • Môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie objednávok resp. našej e-mailovej komunikácie a to e-mailom.

I. PREVÁDZKOVATEĽ INTERNETOVEJ STRÁNKY www.aurorashop.sk

Ing. Pavol Fotta

Priemyselná 3767

085 01 Bardejov

IČO: 33 688 052

IČ DPH: SK1022318121

prevádzkovateľ získava osobné údaje aj pomocou kontaktných formulárov, umiestnených na internetovej stránke www.aurorashop.sk

II. ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • účelom spracúvania osobných údajov je vystavenie daňového dokladu – faktúry v zmysle § 74 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty

 • účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty

 • účelom spracúvania osobných údajov je zasielanie ponúk a noviniek, ak o túto službu zákazník prejaví záujem

III. ZOZNAM SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • prevádzkovateľ spracúva vaše kontaktné údaje, fakturačné údaje a údaje potrebné k nákupu tovaru a jeho doručenia

 • kontaktnými údajmi sú telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom)

 • fakturačným údajmi sú meno a priezvisko, názov firmy, adresa bydliska, číslo bankové účtu, podpis, pri firemných zákazníkoch IČO, DIČ a IČ DPH

IV. POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednávkou očakáva. V prípade neposkytnutia týchto osobných údajov nie je možné spracovať prijatú objednávku od zákazníka. Na základe tejto skutočnosti je zákazník povinný poskytnúť všetky potrebné údaje pri realizovaní objednávky,

 • prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na uzavretie zmluvy v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so súhlasom dotknutej osoby,

 • zákazník poskytuje osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností a ďalšej komunikácie s ním.

V. ZVEREJNENIE ÚDAJOV

 • prevádzkovateľ osobné údaje zákazníka nezverejňuje.

VI. ZASIELANIE PONÚK, NOVINIEK A AKCIÍ

 • zákazník kontaktovaním prevádzkovateľa prostredníctvom internetovej stránky www.aurorashop.sk čestne prehlasuje, že dáva bezvýhradný súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, aby prevádzkovateľ a sprostredkovateľ spracúval osobné údaje do odvolania v rozsahu: meno, priezvisko, mailová adresa, telefónne číslo na účely zasielania cenových ponúk a noviniek o ktoré zákazník požiadal prostredníctvom internetovej stránky www.aurorashop.sk.

VII. PODMIENKY SPRACÚVANIA

 • prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov

 • prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR

 • prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby v súlade s ust. § 17 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

VII. PRÁVA A POVINNOSTI DOTKNUTEJ OSOBY

 • zákazník prevádzkovateľa ako dotknutá osoba v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "dotknutá osoba"), je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje

 • dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov e-mailom alebo písomne

 • dotknutá osoba disponuje právami podľa § 28 až § 30 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to najmä právom na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby

 • všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby prevádzkovateľ splní a dotknutá osoba bude o tejto skutočnosti informovaná do 30 dní od ich prijatia.

Objednávka cez systém pomocou registrácie.

Objednávka cez systém bez registrácie.

Objednávka cez telefón 0907 947 744

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

V zmysle nariadenia GDPR 2018:

prevádzkovateľ získava súhlas na spracovanie osobných údajov od fyzickej osoby (dotknutej osoby), ktorý mu táto poskytne slobodne a na vopred vymedzený účel spracovania (uvedený vyššie). Zákazník môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

Na základe požiadavky zákazníka budú osobné údaje (dotknutej osoby) zlikvidované. Týmto je rešpektované tzv. právo na zabudnutie.

Osobné údaje sa uchovávajú v zmysle tohto nariadenia maximálne 24 mesiacov (čo je zákonná lehota na reklamáciu tovaru), potom budú tieto údaje vymazané.

Osobné údaje sú vedené v jednotlivých informačných systémoch.

Prevádzkovateľ si je vedomý povinnosti oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov každé narušenie ochrany osobných údajov do 72 hodín,od okamihu zaznamenania tejto skutočnosti. Ak vznikne podozrenie zo zneužitia údajov, o tejto skutočnosti bude informovaná aj konktrétna osoba.

Ochrana osobných údajov a používanie cookies - Čo je to súbor cookie?

Súbory cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webovej stránky natiahnu do vášho počítača, mobilu alebo iného zariadenia. Súbory cookies sú užitočné, pretože umožňujú internetovej stránke nielen rozpoznať zariadenie užívateľa, ale súčasne užívateľovi umožniť prístup k funkciám na stránke.

V zásade rozdeľujeme cookies na dva typy.

Trvalé súbory cookies – tieto súbory cookies zostávajú v zariadení užívateľa počas doby uvedenej v súbore cookie. Aktivujú sa vždy, keď užívateľ navštívi webovú stránku, ktorá daný súbor cookie vytvorila.

Relačné súbory cookies – tieto súbory umožňujú prevádzkovateľovi webovej stránky prepojiť aktivity užívateľa keď užívateľ otvorí okno prehľadávača a skončí pri zatvorení okna prehľadávača. Relačné súbory cookies sa vytvárajú dočasne. Po zatvorení prehľadávača sa všetky relačné súbory cookies vymažú.

Čo sú súbory cookie?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?
Náš internetový obchod používa súbory cookie, aby sme uchovali:

 • vaše preferencie zobrazenia, napríklad nastavenia kontrastu farieb alebo veľkosti písma;
 • skutočnosť, že ste už odpovedali na prieskum zobrazujúci sa v samostatnom okne (pop-up), prostredníctvom ktorého môžete vyjadriť svoj názor na obsah stránky (nebude sa opätovne zobrazovať);
 • skutočnosť, či ste súhlasili (alebo nesúhlasili) s tým, aby sme využívali súbory cookie na tejto webovej lokalite.
 • remarketing

Rovnako niektoré podstránky, ktoré sú súčasťou našich stránok, používajú súbory cookie na anonymný zber štatistických údajov.

Povolenie použitia súborov cookie nie je nevyhnutne potrebné na správne fungovanie webovej lokality, ale poskytne vám to lepší používateľský komfort pri práci s ňou. Súbory cookie môžete vymazať alebo zablokovať. V takomto prípade sa však môže stať, že určité funkcionality webovej lokality nebudú fungovať tak, ako by mali.

Informácie ukladané v súboroch cookie sa nepoužijú na vašu osobnú identifikáciu a štruktúra údajov je plne pod našou kontrolou. Súbory cookie sa nepoužívajú na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tomto texte.

Používame aj iné súbory cookie?
Niektoré z našich stránok alebo podlokalít môžu používať dodatočné alebo odlišné súbory cookie než uvedené v predchádzajúcom texte. V takomto prípade budú na predmetnej stránke v osobitnom oznámení o súboroch cookie poskytnuté podrobné údaje o ich použití.

Ako kontrolovať súbory cookie
Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Prevádzkovateľ (IS), je registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov pod číslom 2958.