Ochrana osobných údajov

 • Vaše osobné údaje spracúvame len v zmysle platnej legislatívy:

- Zákon č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679,

- Občiansky zákonník, Zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov,

- Zákon č. 431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

- Zákon č. 222/2004 Z.z. O dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,

- Zákon č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov,

- Zákon č. 147/2001 Z.z. Zákon o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • K spracúvaniu vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo.
 • Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme (IS).
 • Všetky osoby, ktoré prídu do kontaktu s vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazané mlčanlivosťou.
 • Získavame od vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu na základe, ktorého ste nás kontaktovali.
 • Ak si neželáte dostávať emaily s našimi akciami a ponukami o ktoré ste nás požiadali (potvrdili ste odber newslletra), stačí nás o tejto skutočnosti informovať e-mailom lebo telefonicky.
 • Môžete nás kedykoľvek požiadať o odstránenie vašich osobných údajov z našej databázy e-mailom.

I. PREVÁDZKOVATEĽ INTERNETOVEJ STRÁNKY www.aurorashop.sk

Ing. Pavol Fotta
Priemyselná 3767
085 01 Bardejov
IČO: 33 688 052
IČ DPH: SK1022318121

Prevádzkovateľ získava osobné údaje aj pomocou kontaktných formulárov, umiestnených na internetovej stránke www.aurorashop.sk

II. ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Účelom spracúvania osobných údajov je vystavenie daňového dokladu – faktúry v zmysle § 74 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty,
 • účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, 
 • účelom spracúvania osobných údajov je doručenie objednaného tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty,
 • účelom spracúvania osobných údajov je zasielanie ponúk a noviniek, ak o túto službu zákazník prejaví záujem.

III. ZOZNAM SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Prevádzkovateľ spracúva vaše kontaktné údaje, fakturačné údaje a údaje potrebné k nákupu tovaru a jeho doručenia;
 • kontaktnými údajmi sú:
  - telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom);
 • fakturačným údajmi sú:
  - meno a priezvisko, adresa doručenia zásielky, príp. adresa trvalého bydliska;
  - pri firemných zákazníkoch: názov firmy, číslo bankové účtu,  IČO, DIČ a IČ DPH, prípadne podpis.

IV. POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednávkou očakáva. V prípade neposkytnutia týchto osobných údajov nie je možné zrealizovať objednávku.
 • Prevádzkovateľ získava súhlas na spracovanie osobných údajov od fyzickej osoby (dotknutej osoby), ktorý mu táto poskytne slobodne a na vopred vymedzený účel spracovania (uvedený vyššie).
 • Zákazník poskytuje osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne, za účelom splnenia jeho povinností a ďalšej komunikácie s ním, za účelom ktorý je špecifikovaný vyššie. Zákazník môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

V. ZVEREJNENIE ÚDAJOV

 • Prevádzkovateľ osobné údaje zákazníka nezverejňuje.

VI. ZASIELANIE PONÚK, NOVINIEK A AKCIÍ

 • Ak zákazník požiada o zasielanie ponúk, noviniek a akcií (newslletra) prostredníctvom stránky www.aurorashop.sk, dáva  súhlas v zmysle platnej legislatívy a zákonov uvedených vyššie, aby prevádzkovateľ a sprostredkovateľ spracúval osobné údaje do odvolania v rozsahu: meno, priezvisko, poštová adresa, mailová adresa, telefónne číslo, na uvedený účel. Tento súhlas môže zákazník kedykoľvek odvolať, zrušiť, prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

VII. PODMIENKY SPRACÚVANIA

 • Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov.
 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ.
 • Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby v súlade so zákonom 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a nariadení. V zmysle zákona č. 250/2007 Z. z.Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov sa osobné údaje likvidujú po dvoch rokoch (čo je zákonná lehota na reklamáciu tovaru).
 • Na základe požiadavky zákazníka budú osobné údaje (dotknutej osoby) zlikvidované. Týmto je rešpektované tzv. právo na zabudnutie.
 • Osobné údaje sú vedené v jednotlivých informačných systémoch, ktoré sú chránené v zmysle platných právnych noriem uvedených vyššie.
 • Prevádzkovateľ si je vedomý povinnosti oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov každé narušenie ochrany osobných údajov do 72 hodín,od okamihu zaznamenania tejto skutočnosti. Ak vznikne podozrenie zo zneužitia údajov, o tejto skutočnosti bude informovaná aj konktrétna osoba.

VIII. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

 • Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov e-mailom, alebo písomne.

Práva:

Čo zahŕňajú?

Právo na prístup

Skontrolovať, ktoré osobné údaje prevádzkovateľa aurorashop.sk spracováva.

Právo na nápravu

Zmeniť osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ aurorashop.sk spracováva, ak nie sú správne.

Právo na námietku

 Požiadať prevádzkovateľa aurorashop.sk, aby nepoužíval svoje osobné údaje na určité účely.

Právo na vymazanie

 Požiadať prevádzkovateľa aurorashop.sk o vymazanie vašich osobných údajov.

Právo na obmedzenie

 Požiadať prevádzkovateľa aurorashop.sk o obmedzenie spracovania osobných údajov.

   

Právo podať sťažnosť príslušnému orgánu.

 • Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby prevádzkovateľ splní a dotknutá osoba bude o tejto skutočnosti informovaná do 30 dní od prijatie žiadosti.

IX. SPôSOBY OBJEDNÁVANIA, ZÍSKAVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Objednávka cez systém bez registrácie.
 • Objednávka cez systém pomocou registrácie.
 • Objednávka cez telefón 0907 947 744
 • V našom e-shope môžu nakupovať iba osoby, ktoré dovŕšili vek minimálne16 rokov. 

 Ochrana osobných údajov a používanie cookies - Čo je to súbor cookie?

Súbory cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webovej stránky natiahnu do vášho počítača, mobilu alebo iného zariadenia. Súbory cookies sú užitočné, pretože umožňujú internetovej stránke nielen rozpoznať zariadenie užívateľa, ale súčasne užívateľovi umožniť prístup k funkciám na stránke.

V zásade rozdeľujeme cookies na dva typy.

Trvalé súbory cookies – tieto súbory cookies zostávajú v zariadení užívateľa počas doby uvedenej v súbore cookie. Aktivujú sa vždy, keď užívateľ navštívi webovú stránku, ktorá daný súbor cookie vytvorila.

Relačné súbory cookies – tieto súbory umožňujú prevádzkovateľovi webovej stránky prepojiť aktivity užívateľa keď užívateľ otvorí okno prehľadávača a skončí pri zatvorení okna prehľadávača. Relačné súbory cookies sa vytvárajú dočasne. Po zatvorení prehľadávača sa všetky relačné súbory cookies vymažú.

Čo sú súbory cookie?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?
Náš internetový obchod používa súbory cookie, aby sme uchovali:

 • vaše preferencie zobrazenia, napríklad nastavenia kontrastu farieb alebo veľkosti písma;
 • skutočnosť, že ste už odpovedali na prieskum zobrazujúci sa v samostatnom okne (pop-up), prostredníctvom ktorého môžete vyjadriť svoj názor na obsah stránky (nebude sa opätovne zobrazovať);
 • skutočnosť, či ste súhlasili (alebo nesúhlasili) s tým, aby sme využívali súbory cookie na tejto webovej lokalite;
 • remarketing.

Rovnako niektoré podstránky, ktoré sú súčasťou našich stránok, používajú súbory cookie na anonymný zber štatistických údajov.

Povolenie použitia súborov cookie nie je nevyhnutne potrebné na správne fungovanie webovej lokality, ale poskytne vám to lepší používateľský komfort pri práci s ňou. Súbory cookie môžete vymazať alebo zablokovať. V takomto prípade sa však môže stať, že určité funkcionality webovej lokality nebudú fungovať tak, ako by mali.

Informácie ukladané v súboroch cookie sa nepoužijú na vašu osobnú identifikáciu a štruktúra údajov je plne pod našou kontrolou. Súbory cookie sa nepoužívajú na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tomto texte.

Používame aj iné súbory cookie?
Niektoré z našich stránok alebo podlokalít môžu používať dodatočné alebo odlišné súbory cookie než uvedené v predchádzajúcom texte. V takomto prípade budú na predmetnej stránke v osobitnom oznámení o súboroch cookie poskytnuté podrobné údaje o ich použití.

Ako kontrolovať súbory cookie
Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Prevádzkovateľ (IS), je registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov pod číslom 2958.

Podrobný postup pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov je súčasťou administratívnej agendy prevádzkovateľa.