Ochrana osobných údajov

 • K spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo.

 • Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme.

 • Všetky osoby, ktoré prídu do styku s vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou.

 • Získavame od vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu na základe ktorého ste nás kontaktovali.

 • Ak si neželáte dostávať emaily s našimi akciami a ponukami o ktoré ste nás požiadali, stačí nás o tejto skutočnosti informovať e-mailom.

 • Môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie objednávok resp. našej e-mailovej komunikácie a to e-mailom.

I. PREVÁDZKOVATEĽ INTERNETOVEJ STRÁNKY www.aurorashop.sk

Ing. Pavol Fotta

Priemyselná 3767

085 01 Bardejov

IČO: 33 688 052

IČ DPH: SK1022318121

prevádzkovateľ získava osobné údaje aj pomocou kontaktných formulárov, umiestnených na internetovej stránke www.aurorashop.sk

II. ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • účelom spracúvania osobných údajov je vystavenie daňového dokladu – faktúry v zmysle § 74 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty

 • účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty

 • účelom spracúvania osobných údajov je zasielanie ponúk a noviniek, ak o túto službu zákazník prejaví záujem

III. ZOZNAM SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje, fakturačné údaje a údaje potrebné k nákupu tovaru a jeho doručenia

 • kontaktnými údajmi sú telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom)

 • fakturačným údajmi sú meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, číslo bankové účtu, podpis

IV. POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednávkou očakáva. V prípade neposkytnutia týchto osobných údajov nie je možné spracovať prijatú objednávku od zákazníka. Na základe tejto skutočnosti je zákazník povinný poskytnúť všetky potrebné údaje pri realizovaní objednávky,

 • prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na uzavretie zmluvy v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov bez súhlasu dotknutej osoby,

 • zákazník poskytuje osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností a ďalšej komunikácie s ním.

V. ZVEREJNENIE ÚDAJOV

 • prevádzkovateľ osobné údaje zákazníka nezverejňuje.

VI. ZASIELANIE PONÚK, NOVINIEK A AKCIÍ

 • zákazník kontaktovaním prevádzkovateľa prostredníctvom internetovej stránky www.aurorashop.sk čestne prehlasuje, že dáva bezvýhradný súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, aby prevádzkovateľ a sprostredkovateľ spracúval po dobu 24 mesiacov osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, mailová adresa, telefónne číslo na účely zasielania cenových ponúk a noviniek o ktoré zákazník požiadal prostredníctvom internetovej stránky www.aurorashop.sk.

VIII. PODMIENKY SPRACÚVANIA

 • prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov

 • prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR

 • prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby v súlade s ust. § 17 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

IX. PRÁVA A POVINNOSTI DOTKNUTEJ OSOBY

 • zákazník prevádzkovateľa ako dotknutá osoba v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "dotknutá osoba"), je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje

 • dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov e-mailom alebo písomne

 • dotknutá osoba disponuje právami podľa § 28 až § 30 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to najmä právom na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané 
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie 
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania 
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby

 • všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby prevádzkovateľ splní a dotknutá osoba bude o tejto skutočnosti informovaná do 30 dní od ich prijatia.

Objednávka cez systém pomocou registrácie.

Objednávka cez systém bez registrácie.

Objednávka cez telefón 0907 947 744